Mobirise Web Site Creator

Amaçlar

Çeviri Derneği
 • Derneğin amacı, çevirmenlik mesleğini geliştirmek, yüceltmek ve çeviri sektörünü tüm yönleriyle geliştirmek ve ilerletmektir ve hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

 • Çevirinin bilimsel ve toplumsal önemini vurgulamak; kamuoyunca çeviri ve çevirmenle ilgili duyarlılık ve bilinci geliştirmek;

 • Çevirmenlerin hak ve yükümlülüklerini ve çevirmenlik mesleğinin uygulama koşullarını ve etik ilkelerini belirlemek ve güncellemek;

 • Mesleki ve ahlâki ilkelerin bütün çevirmenler tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, teşvik etmek, denetlemek ve izlemek;

 • Çevirmenlerin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak ve gerekli ortam ve araçları sağlamak; Çeviri konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek;

 • Çevirmenlik mesleğini geliştirici çalışma ve projeleri özendirmek, desteklemek ve ödüllendirmek;
 • Çevirmenlerin toplumsal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak;

 • Üyelerine iş, ticaret ve sözleşme hukuku konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek;

 • Çeviri işletmelerinin niteliğinin artmasına ve çalışma esas ve usulleriyle ilgili yol göstermek;

 • Çeviri işletmeleri ve yayınevleriyle çevirmen ilişkilerinin hukuksal, çalışma koşulları ve mesleki ilişkilerini düzenlenmesinde yol gösterici olmak Bütün çevirmenleri kapsayan bir meslek odasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak;

 • Çevirmenlik mesleği ile ilgili uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliğine girmek ve bunlara üye olmak; Çevirmenlerin çıkarlarını gözetici faaliyetlerde bulunmak